Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Anh tin anh se quen em

Share

M?t l?n g?p g? mong manh t?a nhu khói suong

M?t chi?u thu d?n lá roi bu?n vuong

M?t ngu?i l?ng l? khóc hoen b? mi

Cu?c tình nhu gió thoáng qua ngoài hiên

Ngày nào cùng nhau d?u yêu v?n còn

Mà gi? sao dã l? loi âm th?m, h?i anh

H?n th? làm chi d? em d?i ch?

Mà gi? anh dã quay lung h?ng h?, h?i anh

Cho em quên h?t nh?ng k? ni?m xua

Nhu phai d?u trong màn mua roi, mua roi hoài

Con tim nam tháng em dã tàn phai

Sao anh xa mãi b?ng nghe d?i xanh xao trong dôi m?t khi nhìn mua

VIEW:  Moelogo – Boju Boju Lyrics

Cô don ti?ng hát nh?ng dêm l?nh câm

Nhu vây kín ph? xua cùng nhau qua ôi mua bu?n

Trên dôi môi dã khép d?u chân th?i gian qua bao nam tháng

M?i khi v? qua dây l?ng l? g?i tên anh

—-


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!