Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Chia tay som bot kho dau

Share

Thôi thì em hãy xa c? g?ng níu kéo ch?ng du?c chi thà chia tay di

còn hon ph?i dau bùn tình d?i làm anh không hi?u du?c.

Ngày nào em nói yêu, yêu anh, yêu anh, yêu th?t nhi?u,

mà khi em g?n anh, l?i nh? d?n bóng hình ngu?i tình c?a em thu? xua, thôi thì d?t khoát.

DK:

Thà chia tay s?m d? b?t kh? dau, anh không c?n nghi gì n?a dâu.


Thà chia tay di, d? không s?u bi, tim yêu ngu?i trao ch?ng ý nghia.

Thà chia tay s?m d? b?t kh? dau, ánh trang ngày nao dã úa màu.

VIEW:  Madeaux – Moonlight Lyrics

M?ng kia dã v? tình cung tàn phai, s? không còn ai bùn n?u nhu ta c? chia tay

n?:

Tình ta này dã h?t thì thôi d?ng tìm nhau

yêu nhau càng mang nhi?u n?i dau

thì thôi anh h?i tình ta nay bi?t ly

s? không còn ai bùn n?u nhu ta có chia tay


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!