Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Con mo voi tan

Share

Dã bao l?n nói em d?ng l?i tình anh không ph?i d? em vui dùa .

n?u yêu ngu?i em c? di theo ngu?i mình chia tay n?u không còn yêu

lúc ban d?u em nói v?i anh ràng mình yêu nhau mãi không chia lìa

xa nhau lòng em d?i thay nào ng? tình mình nhu gi?c mo phù du

con mo kia phút ch?c r?i v? tan vì tim em nay dã chia hai l?i

trong tình ta có ngu?i th? 3 ngu?i mà em qua m?t anh bao ngày qua

DK: Th? thôi thì em c? bu?c dên gi?c mo c?a em v?i anh em v?n mãi là ngu?i anh yeu..

VIEW:  Johnny Drille – Count On You Lyrics

ch?ng c?n ai b?n tâm anh x? ra sao ch?ng c?n em nh? d?n chút giây mình bên nhau..

vói em tình yêu anh dành trao gi?ng nhu troi mu?n yêu say dám mu?n thôi thì thôi….

v?y t? nay du?ng ai nay em bu?c di em dung làm thêm dâu kh? chú em h?nh phúc..!


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!