Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Em chon nguoi ay anh se ra di

Share

Anh và ngu?i ?y em s? ch?n ai

Em l?a ch?n di không th? ch?n hai ngu?i

Vì anh cung yêu em ngu?i ?y cung th? thôi

Thì em hãy nói em yêu ai trong hai ngu?i

Bên d?i anh nay em s? du?c gì

Còn bên ngu?i kia em s? du?c gì

Ngu?i nào s? mang cho em h?nh phúc nhi?u hon

Ð?ng vì l?i danh mà dánh m?tdi tình mình

Ð?ng nên níu kéo n?a làm chi em oi hãy quy?t d?nh di

Em ch?n ngu?i ?y anh s? ra di

Không c?n b?n tâm chi em oi c? nói di

VIEW:  Carrie Underwood - Just A Dream Lyrics

Vì khi yêu ta không th? ép buoc

ai yêu ngu?i mình không yêu

Xin ngu?i hãy nói nói di m?t câu

Yêu d? làm chi cho con tim mãi d?n dau

R?i mai dây em c?t bu?c theo ngu?i ta

Còn tôi th?m trách em b?c tình..


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!