Submit Lyrics to wikilyrics

A Huy – Khong ghen khong phai dan ong


Bao ni?m dau mình cùng x?t chia hôm nào

Bao l?i h?a h?n th? du?i trang hôm nào

Sao gi? em dành phá v?, sao gi? em dành bu?c di

Làm sao tôi dám tin vào em n?a dây.

Em nói v?i tôi bao nhiu ng` kia ch? là b?n

Em bên ng ta cu?i dùa gi?ng nhu dôi tình nhân

R?i bao l?i ng ta nói bao l?i tui ph?i nghe

Dù tôi có c? g?ng tin vào em, nhung ph?i h?u cho tui.

ÐK:

Ðàn ông ai mà ko ghen em oi d?ng nghi r?ng tôi ko bík ghen


Ai mà ko bík dau em oi d?ng nghi r?ng tui ko bík dau

Có l? em iu quá nhìu d? gi? nhu th? thôi

Nhung v?i tui dau và iu ko gi?ng nhau.

Ai mà ko ghen em oi ko ghen ko ph?i là dàn ông

Ai mà ko dau em oi ko dau ko ph?i là iu

Cung b?i iu em th?t lòng d? gi? tui m?i dau

Làm sao dây khi tôi ko mún ti?c cùng dau…dau vì em.

***

Ðau 1 l?n r?i cung s? h?t dau

C?m giác khi bùn th?t s? khó ch?u l?m em oi

Mà ph?i dâu tui mún ghen ch? vì tui quá iu em

Xin em d?ng típ t?c l?a d?i tôi.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Jordan Rakei – Lightning Lyrics