Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Mua dong lanh

Share

l?i m?t mùa dông n?a dã qua di,gj? nèy bj?t em có còn nh? d?n anh không

t? khj em ra di d? l?i cho anh bj?t bao nhjêu n?j

nj?m và anh ch? th?m u?c m?t ngày nào dó, khj em nghe du?c ca khúc này..hãy tr? v? bên anh, em nhé!

mùa dông qua ?m áp ngày còn có em k? bên

mà gj? dây làn hoi ?m em mang di r?j

gj? dông d?n bu?t gjá t?n trong dáy tjm c?a anh

gj? anh luôn th?m ao u?c em s? quay v? dây

gj? anh ch?ng bj?t ph?j làm sao d? quên du?c em

VIEW:  Loren Gray – Piece of Work Lyrics

làm sao dây,làm sao xóa em trong tjm này

gj? anh vj?t khúc hát g?j em ? phuong tr?j xa

ch? mong em s? nghe th?y em s? quay v? dây…

Ðk:

gj? còn mình anh ? noi này

cùng mùa dông gj?a dêm gjá l?nh

d?t bàn tay vào bàn tay d? su?j ?m cho tráj tjm này

lòng th?m ?oc có m?t ngày

nàng s? nh? d?n noi ch?n này

s? tr? v?, ng?j bên anh, d? su?i ?m cho tráj tjm anh

gj? nàng ch?c dã quên r?j

ch?ng còn nh? d?n anh n?a r?j

khúc ca này gj? anh mong, nàng s? nghe s? hj?u cho anh….m?t l?n…

VIEW:  CAC GHB 434 : AWAKE AND IN HIS STENGTH RENEWED

Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!