Submit Lyrics to wikilyrics

A Huy – Nguoi cuoi cung


Em có bi?t anh nh? d?n em th?t nhìêu,

mong giây phút bên em thoi gian ng?ng l?i,

d? ta du?c mãi bên nhau, d? có em trong vòng tay,

mình k? vai nhu cùng ngám ánh sao lâp lánh trên tr?i cao,

t?ng ng?t ngào nh?ng phút giây bao yêu thuong du?ng nhu vô t?n,


không gian kia ch? thu?c v? hai chúng ta ôh uh ôh.

Anh yêu em yêu em yêu em nhi?u hon hai ánh sao kia gi?a tr?i hai

chung nh?p d?p em em là doi th? c?a con tim anh ngu?i h?i.

Anh yêu em yêu em nhìêu hon, hon cát trên d?i duong ,

anh u?c m?t di?u em ngu?i cu?i cùng anh yêu tr?n cu?c d?i anh


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  glaive – icarus Lyrics