Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Nguoi do toi day tinh dau

Share

Tình chúng ta nay dã không còn nhu xua

Ngu?i noi dó, tôi noi này, tình ? noi dâu

Nhìn th?y nhau nhung ta không còn c?m giác nhu lúc d?u

Có l? dôi ta dã không còn yêu nhau

Ngày tháng qua ta dã s?ng bên c?nh nhau (ta dã yêu n?ng say)

Nhung nhìu lúc hai trái tim nhìn v? hai hu?ng

R?i h? sâu ngày thêm l?n, thành kho?ng cách hai chúng mình

Ð? bây gi? ta bi?t ta không còn c?a nhau

Ngu?i dó, tôi dây, tình ? noi dâu

Thì thôi ph?i chang dang tr?n tìm

VIEW:  JImmy D Psalmist - My Father My God mp3 lyrics

U?c gì hai chúng ta chua g?p bao gi?… s? t?t hon

Ân tình ngày hôm qua hãy d? gió cu?n trôi theo mây ngàn

M?i tình hai chúng ta ch?m h?t t? dây

M?i tình hai chúng ta… có l? nên ch?m h?t t? dây thôi em oi


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!