Submit Lyrics to wikilyrics

A Huy – Nuoc mat sao bang


Anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì anh nh?n ra trái tim anh dã yêu yêu mình em

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.

ÐK:

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có dôi ta cùng nhau th? thôi

Ðã h?a tr?n d?i s? yêu tr?n d?i sao trái tim ai l?i d?i thay


Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có anh thôi cùng sao l? loi

Em bu?c th?t r?i bu?c di th?t r?i anh bu?c phía sau l?ng l?

Gi?t nu?c m?t sao bang còn u?t trên mi.

L?i 2:

Em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì em nh?n ra trái tim em dã yêu yêu mình anh

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  IDK & Trippie Redd - Dinner Date Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *