Submit Lyrics to wikilyrics

A Huy – Tham yeu em


M?t ngu?i th?m yêu em t? r?t lâu

M?t ngu?i th?m thuong nh? t?n trái tim

C?m giác ?m áp cu?n l?y tim anh m?i khi mình ng?i v?i nhau

M?t ngu?i lòng qu?n dau khi th?y em

M?t ngu?i lòng c?u mong ch? th? thôi

S? mãi v?n th?y n? cu?i c?a em

Cho dù th?t lòng anh bi?t không ph?i dành cho anh

Có m?t ngu?i dã d?n và có m?t ngu?i dã yêu


Yêu em t? r?t lâu mà không nói nên l?i

Th?m Yêu Em lyrics on

Ch? mong nhìn th?y em du?c h?nh phúc m?i ngày

Ch? mong ngu?i s? không làm em khóc bao gi?

Và có m?t ngu?i dang khóc và có m?t ngu?i r?t dau

Ðau khi nhìn th?y em ch?u dau d?n bên ngu?i

V?n mong du?c ng?i bên em lúc này

Mà bu?c chân anh gi? ch?ng dang di l?i g?n bên em

Th?m yêu dù r?ng lòng r?t dau

Âm th?m yêu d? gi? lòng dau hon


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Don Moen & Frank Edwards – Eze Ndi Eze Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *