Submit Lyrics to wikilyrics


CACGHB Yoruba Hymn 17 Oluwa, emi yio korin

Share

1. Oluwa, emi y’o korin

   Anu at’idajo;

   Nigbawo n’Iwo y’o fun mi

   N’imole on iye

2. Mo nfe lati t’ona pipe,

   Ki nni okan pipe,

   Ona, okan ati ile,

   Nibiti Iwo mbe

3. Mo nfe ki awon oloto

   Je oluranwo mi;

   Ki nfi won s’ore-imule

   A t’omo-odo mi.

4. Ki yo si eke at-etan

   Ninu ibugbe mi;

   Oluwa, Jek’Ibugbe mi

   Ye fun O lati gbe!

AMIN


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  CACGHB Yoruba Hymn 26 Wo imole larin okun aye