Submit Lyrics to wikilyrics


CACGHB Yoruba Hymn 23

Share

CACGHB Yoruba Hymn 23

1. Iwo imole okan mi,

   Ni odo Re, oru ko si,

   Ki kuku aye ma bo O,

   Kuro l’oju iranse Re.

2. Ni gba t’orun ale didun

   Ba npa ipenpe ‘ju mi de,

   K’ero mi je lati simi,

   Lae l’aya Olugbala mi.

3. Ba mi gbe l’oro tit’ale

   Laisi Re, emi ko le wa,

   Ba mi gbe ‘gbat’ile ba nsu,

   Laisi Re, emi ko ke ku.

4. Bi otosi omo Re kan

   Ba tapa s’oro Re loni,

   Oluwa, sise ore Re,

   Ma je k’o sun ninu ese

VIEW:  CACGHB Yoruba Hymn 5: Wa s'odo mi, Oluwa mi

5. Bukun fun awon alaisan,

   Pese fun awon talaka,

   K’orun onirobinuje

   Dabi orun omo titun


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!